دستگاه هونینگ سیلندر

دستگاه نوک وظیفه پولیش یا هونینگ داخل سیلندر موتورهای دیزلی و بنزینی را به عهده دارد. شرکت دانش صنعت سفارش 20 عدد از دستگاه فوق را به هفت آبان داده است و در حال تولید آن هستیم.