دستگاه چرخ کاری صنایع دستی

با گسترش نیاز به تولید بیشتر صنایع دستی فلزی و محدودیت خطاهای انسانی و زمانبر بودن  چرخ کاری ، دستگاه فوق طراحی و به تولید انبوه رسیده است.